බීරි අලි ඉන්න ආණ්ඩුවයි, එන්නැතුව ලියුම් ලියන හිටපු ජනාධිපතිවරුයි නිසා උගුල් පනත් සම්මත වෙනවා! – 2024.06.08

නිලුක්ෂ කුමාර මිනිස්සු පාරට බැස්සේ මූලික අවශ්‍යතා ටික නැති වුණ නිසා. අද මිනිස්සු තමන්ගේ බඩවියත රැකගන්න, තමන්ගේ දරු පවුල රැකගන්න, තමන්ගේ ආදායම උපයගන්න උදේ පාන්දර ඉදන් රෑ දොළහ වෙනකං මැෂින් වගේ වැඩ. මිනිස්සු අන්න ඒක මත්තෙ දුවද්දී මේ වගේ අණ පනත් ගෙනාවම මිනිස්සු මේවා අහන්නෙත් නෑ, මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න කවුරුත්...