පාලකයන්ට මොලේ නැති බව ඇත්ත නමුත් ජනතාව මොලේ පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න. – 2024.04.09

නීතිඥ අමිල එගොඩ මහාවත්ත ඡන්දය තියන්න ඕන අහවල් පක්ෂයේ නායකයාටවත්, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහටවත්, බැසිල්ට වත් ඕන වෙලාවට නෙමෙයි. එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය, මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව බොහොම පැහැදිලිව ලියා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ පාලකයින්ට කියනවා ඉතිහාසයේ තමුන්ලා ඇතිවෙන්න වැරදි කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඡන්ද කල් දාලා හෝ ඡන්ද වලට උප්පරවැට්ටි...