බොහෝ දුරට රනිල්-සජිත් එකතුවෙලා අපේක්ෂකයා ඉදිරිපත් කරයි!-2024.06.28

නලින්ද ජයතිස්ස සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන පරිවර්තනය සිදු කර ගැනීම සදහා භූමිය සකස් කරගන්න අපට ලොකු කාලයක් නෑ. දින සීයයි තියෙන්නේ.ඉතින් ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වෙමු. ප්‍රතිවාදී කඳවුරේ අපේක්ෂකයා නිශ්චිත වුනහම අපිට තවත් වැඩකටයුතු පහසු වේවි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් වෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් ඔහුගේ කැම්පේන් එකක් දියත් කරමින් සිටින...