සිහින ජනාධිපතිලා මොනවා කිව්වත් රනිල් තමයි නියම ජනපති! – 2024.04.30

ආශු මාරසිංහ ගොඩක් පක්ෂ කණ්ඩායම් අපිත් එක්ක එකතු වෙමින් තියෙනවා. අලුතෙන් කණ්ඩායම් ඉදිරියේදී එකතුවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සමහර විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසක් ඉදිරි මාස දෙක, තුන ඇතුලත අපිත් එක්ක එකතුවෙයි. සජබෙ යන රටාව අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට අවුරුද්දකට වඩා ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉන්න හිතෙන තැනක් නෙමෙයි. අනුර...