අපි ඔක්කොම මහින්ද මහත්තයට ණයයි! අනුර කුමාර ඔයා යන්න වෙන පාරක් හොයා ගන්න! – 2024.07.01

අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ දිවුලපිටිය සිට බස් එකේ ඇවිල්ලා මීරිගමින් බහින තරුණයාට කුරුණෑගල පන්තියට යන්න අවශ්‍ය නම් ගතවෙන්නේ පැය භාගයයි. මේක තමයි සංවර්ධනය කියන්නේ . නාමල් ඇමතිතුමා කළුතර ඉඳන් එනවා නම් පැයයි මෙතනට එද්දී. තව පැය බාගෙන් කිරිඇල්ලට යන්න පුළුවන්. ජේ වී පී එකේ අනුර කුමාරත් මේ පාරේම රැස්වීම් තුන හතරකට...