ඉන්දියාවෙ රට හැදුවා ලංකාවෙ උන් හැදුනා – 2024.07.13

පා. ම. අනුර කුමාර දිසානායක ආණ්ඩුවක් විදියට අපි කරන්න අවශ්‍ය ව්‍යාපාරවලට හොඳ පරිසරයක් සහ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් සකසා දීමයි. අපි කරන්නේ හොඳ බදු ප්‍රතිපත්තියක් හදලා, හොඳ නීතියක් හදලා, හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් හදලා දෙන එක පමණයි. ඕගොල්ලෝ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න. ඒකෙන් ලැබෙන බද්දෙන් ආදායම රජයට දෙන්න. එහෙමයි රටක් හදන්න අවශ්‍ය. පවතින...