පුල පුලා බලා සිටි මහා විවාදයේ නවතම තොරතුරු වාර්තාව! – 2024.04.06

නලින් බණ්ඩාර අපි මේක ගොඩින් බේරගමු. මොකක්ද ආර්ථික වැඩපිළිවෙල? මුහුණට මුහුණ විවාද කරනවා. එක නාලිකාවකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් අහලා තිබුණා නලින් බණ්ඩාර අභියෝග කරලා තිබුණා, අභියෝගය භාර ගන්නවද කියලා. ඒ ආර්ථික කවුන්සිලයත් එක්ක සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික කමිටුව විවාද කරන්න අභියෝග කරනකොට ඒගොල්ලෝ හැංගෙනවා. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති අපි දැක්කා සමගි ජන...