මේ මාස හතර තීරණාත්මකයි! අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්! – 2024.05.12

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පහුගියදා ඔබ දැක්කා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ හරිනි මන්ත්‍රීවරිය ඉලක්ක කරගෙන ආණ්ඩුවේ, සජබෙ, ස්වාධීන වන අයයි කියන කට්ටිය මේ ඔක්කොම එකට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒගොල්ලෝ රැස්වීම් පවත්වනවා වෙන වෙනම. හැබැයි කතා වෙලා වගේ අපිට එරෙහිව මතය ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ බලය ගිලිහී යාම වැළැක්වීම සඳහා...