සියලුම දෙනාගේ දැනගැනීම පිණිස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ දින වල ප්‍රචාරය වන කොරියානු ගමන ගැන නිකුත් කළ නිවේදනය….