මන්ත්‍රීවරුන්ට හිගාකාල ජීවත් වෙන්න බෑ නේ… – 2024.05.18

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරුබදු රහිත වාහන දෙන එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. සමහර මන්ත්‍රීලා මොණරාගලින්, යාපනෙන්, බදුල්ලෙන්, ත්‍රිකුණාමලෙන් එනවා. ඉතින් ඔවුන් කියනවා ඔවුන්ට මේක කරගන්න බැහැ කියලා. හැමෝම පුද්ගලික අංශයේ මීට කලින් වැඩ කරලා, වෘත්තීය වශයෙන් යම්කිසි තැනකට ඇවිල්ලා ඒකෙන් රිටයර් වෙලා දේශපාලනයට ආපු කට්ටිය නෙමෙයි. මන්ත්‍රීවරයෙක්ට කීයක් ගෙවනවද...