යුක්තිය මෙහෙයුම කියලා මිනිස්සු අතුරුදහන් කරන්න බෑ! – 2024.05.11

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් එකමුතුව 88, 89 කාල වකවානුවලදී අතුරුදහන් වීම් වලට එරෙහිව අපි මේ වෙනකම්ම සටන් වදිනවා. ඒ කාලේ අපිට පැමිණිල්ලක්වත් දාන්න පුළුවන් කමක් තිබුන් නැහැ. කිසිම ආයතනයක් තිබුන්නෑ ගිහිල්ලා කියන්න. නමුත් 2018න් පස්සේ පනතක් ගෙනාවා. අතුරුදහන් කිරීම බරපතල වරදකි කියලා. ඒ පනතත් එක්කලම අපි සටන් කරලා අපි දිනා ගත්ත...