ගෝඨාභය පන්නන්න කුමන්ත්‍රණය කළේ එතුමා බලයට ගෙනාපු අය..! – 2024.03.08

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පලවා හරින්න කිසිම කුමන්ත්‍රණයක් තිබුන් නෑ. එහෙම කුමන්ත්‍රණයක් තිබුණා නම් ඒක එතුමාගේම ක්‍රියාමාර්ග වල එතුමාගේ ආණ්ඩුවේම ක්‍රියාදාම වල ප්‍රතිඵලයක්. එතුමා අතින් බරපතල ප්‍රශ්න කීපයක් ඇති වුනා. ඔහු බොහොම ආඩම්බරයෙන් කියලා තියෙනවා ඔහු කොවිඩ් මර්ධනය කළා කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යක්. දෙක තෙල් අර්බුදය...