ආණ්ඩුවට අපි කියන්නේ වෙට්ටු දාන්න එන්න එපා..- 2024.04.03

පූජ්‍යය තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමි රාජ්‍ය සේවය පෞද්ගලික සේවය වගේ ගත්තොත් රාත්‍රියේ සේවා මුරයන්හි කාන්තාවක් යොදවනවා නම්, ප්‍රවාහන පහසුකම් දෙනවා. අපි දන්න තරමින් හෙද සේවාවේ විතරයි, රාත්‍රී වැඩ මුරය සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු ඇගයීමක් නැති සේවය. ඔවුන්ගේ ඒ සේවා සඳහා නිදිවර්ජිත දීමනාවක් සම්බන්ධ කතාවක් දැනට නැහැ. මේවා තමයි මූලික සාකච්ඡාවේ තිබිය යුතු කරුණු....