මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්න හමුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ පසු බසී!

බැසිල් රාජපක්ෂ - හිටපු මුදල් අමාත්‍ය හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට දැක්වූ ප්‍රතිචාර. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/bKnJB2ABt7w