තනිව වැනසෙයි ද? එකතුව ගොඩයයි ද? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට රාජ්‍ය බලය ලබාගත හැකි ද?

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට රාජ්‍ය බලය ලබාගත හැකිද? වැඩසටහන් පෙලේ අවසන් වැඩසටහන! ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට රාජ්‍ය බලය ලබා ගත හැකිද යන මාතෘකාව යටතේ විවිධ සමාජ ස්ථරයන් නියෝජනය කරමින් අදහස් ලබාගැනීමට අප කටයුතු කළා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයන්, දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන්, කලාකරුවන්, නීතිඥවරුන්, ගුරුවරුන්, වෙළෙදුන්, විවිධ වෘත්තිකයන් හා පොදුජනතාව අතරින් ලබාගත් අදහස්...