ආනන්ද පාලිත – සමඟි සේවක සංගමය

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සමඟි සේවක සංගමයේ ආනන්ද පාලිත මහතා පවසා සිටියේ I M F දෙවැනි වාරිකයත් ළඟදිම සිදුවන බවයි .

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>