ධීවර ජනතාව.

පසුගියදා කුට්ටිදූව ප්‍රදේශයේ ධීවර ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් පැවති විරෝධතාවයකදී එම ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර සිටියේ, කලකට පෙර ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළුවක් නිරාකරණය කිරීමේදී ධීවර ප්‍රජාවට අයත් ලෙල්ලමක් පිහිටි ඉඩම සින්නක්කර ඔප්පුවකින් නොපවරා සිටීම හේතුවෙන් අදටත් ඒ ගැටලුව විසඳාගත නොහැකි වූ ඔවුන් එයට සාදාරණයක් ඉල්ලා සිටින බව වේ.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>>