අලුතින් ආනයන බද්දක් පැනවූවායැයි පලවන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍ය බව පවසමින් හා එම ප්‍රවෘත්තිය නිවැරදි කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්,