මීට පස්සෙ සාක්ෂි නැතිව හොරා හොරා කිවුවොත් වැඩ වරදියි!

අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මාධ්‍ය සංවර්ධනය කිරීමට ගෙන ආ පනත පිළිබඳව මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වු ආමත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/c0izvaWK1fk