මහ බැංකුවට එරෙහිව සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ පාරට බසී .

සුජිත් රත්නායක - සුළු ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ සංගමය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සුළු ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ සංගමයේ සුජිත් රත්නායක මහතා පවසා සිටියේ සියලුම සුළු ව්‍යාපාර වැසෙමින් පවතින බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>> https://youtu.be/DuNQ5TY1E0o