අපේ වැරදි අපි නිවැරදි කර ගන්නවා, නාමල් රාජපක්ෂගෙන් පොරොන්දුවක්.

පා.ම .නාමල් රාජපක්ෂ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පා.ම .නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියේ ඉදිරි මැතිවරණයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමට කටයුතු සිදු කරන බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/O06HUL8ZgZM