අලුත් බදු ගහපු විදුලිබල මණ්ඩල පනත

සංජීව ධම්මික පෙරේරා - විදුලි පාවිච්චිකරන්නන්ගේ සංගමය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමයේ සංජීව ධම්මික පෙරේරා මහතා දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/roomBRQZbxo