යට ගහපු පැමිණිලි නැවත ගොඩ ගැනීමට සංජය මහවත්ත සටනේ – 2024.06.12

සංජය මහවත්ත - මගින් රටට සංවිධානය ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රොහාන් ප්‍රේමරත්නගේ හඬපටයක් සම්බන්ධයෙන් අප්‍රේල් හය පැමිණිල්ලක් දැම්මා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. මේ අවස්ථාවේ රොහාන් ප්‍රේමරත්න දුරකථන සංවාදයක නිරත වෙනවා. මේ හඬ පටය සම්බන්ධයෙන් අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් සිද්ධ කළා. පරිගණක අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිතුමිය, දර්ශිකා මහත්මිය තමයි විමර්ශනය ආරම්භ කරේ. ව්‍යාජව...