පොහොට්ටුවේ මාධ්‍ය හමුව උණුසුම් කළ ජනපති සහභාගි වූ ඇමැති කාංචනගේ මාතර ජන හමුව! – 2024.07.02

පා. ම. සමන්ප්‍රිය හේරත් අපේ පක්ෂයේ තිබෙන්නාවූ මතවාදය තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කිසිම කෙනෙක් නැතුව තමයි අපි ජනාධිපති පත් කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු එකසිය තිස් හතරක් ඡන්ද දුන්නා. පක්ෂයේ නායකයා මොකක්ද ප්‍රකාශ කරන මතය යන්න සලකා බලා එදාට අපි පක්ෂයක් විදිහට තීන්දුව ගන්නවා. අවසානයේ එක...