චම්පික ඔයා අපෙන් ඉගෙන ගන්න, පොහොට්ටුවෙන් චම්පිකට ටියුෂන් දෙයි! – 2024.04.09

පා. ම. රංජිත් බණ්ඩාර මං කැමතියි ගරු චම්පික රණවක මැතිතුමාට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ තියෙන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ගත්තහම අපේ පක්ෂෙ තමයි තරුණම ජාතික සංවිධායකවරයා ඉන්නේ. අපේ පක්ෂෙ තමයි වැඩිපුරම තරුණ මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තමයි උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න තරුණයින්ට සහ කාන්තාවන්ට වැඩිපුර ඉඩකඩ...