ජ වි පෙ අරමුදලට සල්ලි දාපු ෂම්මි සිල්වා ගැන ප්‍රසන්න රණතුංග පාර්ලිමේන්තුවේ දී දෙහි කපයි

ප්‍රසන්න රණතුංග පාර්ලිමේන්තුවේදී තමා අදහස් දැක්වූ ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/J8XEce0ppOU