පාර්ලිමේන්තුව ගරා වැටෙයි, ගොඩගන්නට ආණ්ඩුව මුදල් වෙන්කරයි! – 2024.05.05

අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල අවුරුදු 40ක් පැරණියි. එහි යම් නඩත්තු අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඉතින් රජයේ අවධානය, පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය, සම්පූර්ණ මේ ගැන යොමුවෙලා අවශ්‍ය පියවරත් අරන් තියෙන්නේ. පසුගිය විසිපස්වෙනිදා කතානායකතුමාගේ නායකත්වයෙන්, පාර්ලිමේන්තු කාර්යමණ්ඩල, උපදේශ කාරක සභාව රැස්වුණා. එතනදී අපි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියටත්, මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යංශයටත් ආයතනය භාර දීලා මේ කටයුතු...