දයාසිරි අයින් කරන්න හේතුව දැම්මා කියන්න බෑ.

පා.ම. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දයාසිරි ජයසේකර මහතා පක්ෂ සාමාජිකත්වයෙන් සහ එහි මහ ලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/py9MCv-FTLU