අපි ඉරිසියත් නෑ. තරහක් නෑ. හැබැයි අපිට දුකයි! මහින්ද කහඳගම .

මහින්ද කහඳගම - එක්සත් ස්වයං රැකියා සංගමය එක්සත් ස්වයං රැකියා සංගමයේ මහින්ද කහදගම මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදුන්නා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/xSOMz5ApeeE