රනිල් එන්නෙ අලියගෙන් – 2024.03.18

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මැතිවරණ කටයුතු තාම පටන් ගත්තේ නෑ., ගියපාර මම පැහැදිලිවම කිව්වා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක සන්ධාන ගත වෙන එකක් කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ සන්ධාන ගත වෙනවයි කියන එක ලේසි නැහැ . මොකද මේ හැම කෙනාම බලන්නේ නායකයෝ වෙන්න. රනිල් මහත්තයා එනවා නම්...