ජනාධිපතිවරණයක් ඊළඟ වසරේ අනිවාර්යෙන්ම පැවැත්විය යුතුයි

ආචාර්ය ධනවර්ධන ගුණගේ - සමඟි ජන බලවේගය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සමඟි ජන බලවේගයේ ආචාර්ය ධනවර්ධන ගුරුගේ මහතා ප්‍රකාශ කළ සිටියේ ජනාධිපතිවරණයක් ඊළඟ වසරේ අනිවාර්යෙන්ම පැවැත්විය යුතු බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/jJGgudfq3RM