මේ මිනිස්සුන්ගේ දුක තේරෙන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්

පා.ම. සී.ජේ.අලවතුවල - සමඟි ජන බලවේගය සමඟි ජන බලවේගය පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.ජේ.අලවතුවල මහතා සහභාගී විය එහි දී එතුමා දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/frjpj2IqBYI