කූඨ ව්‍යාපාරිකයන්ට කෝටි 8000 ක අයිතු ලාභ ලබන්න ඉඩ දුන්නා..- 2024.04.05

අජිත් ජයසුන්දර අලුත් අවුරුදු සමයේ මේ රටේ පාරිභෝගිකයාට අතිවිශාල විදිහට තමන්ගේ මුදල වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හේතුව තමයි භාණ්ඩවල පාලන මිල නැහැ. නරක් වෙච්ච භාණ්ඩ ලබා දෙනවා. මේ සියල්ල සම්බන්ධව පාරිභෝගික අධිකාරියේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. අද චම්පික රණවක ඇමතිතුමත් අපි හම්බවුනා. අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ මේ සියලු...