පොලිස් මාධ්‍යප්‍රකාෂක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 7 දෙනෙකුට මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

විස්තර පහතින්,