පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය දී ඇමතිවරු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයන්.

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>