එක්සත් සියවස් පෙරමුණේ විධායක කමිටු සාමාජික සදුන් රත්නායක

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එක්සත් සියවස් පක්ෂය පෙරමුණේ විධායක කමිටු සාමාජික සදුන් රත්නායක මහතා දැක් වූ අදහස් .