පා.මා. පාඨලී චම්පික රණවක

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසා සිටියේ ශුද්ධ මුල්‍ය සමාගම් මගින් අසාධාරණය ලක් වූවාන් පිලිබඳව සමීක්ෂණයක් සිදු කිරිම වැදගත් බවයි.

වීඩියෝව නැරැඹීමට >>>>>>>>>>>>>>>>>