අද මෙරටින් හදුනා ගත් කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 2 093ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 243 913ක් දක්වා ඉහළට