පොලීසියෙන් කුඩු දාලා ඇතුළට දානවා,මේකද යුක්තිය

සුදේශ් නන්දිමාල් සිල්වා මානව අයිතිවාසිකම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට පැවැති උද්ඝෝෂණය අවස්ථාවේ දී සුදේශ් නන්දිමාල් සිල්වා මහතා ලබා දුන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/SJB2lPUNFMA