පරිපාලනය මට වැඩක් නෑ! මට ඕනේ ක්‍රිකට් හදන්න. පාලක මණ්ඩලයට පත් කළ අර්ජුන කියයි.

අර්ජුන් රණතුංග ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් අතුරු කමිටුවට නම් කළ හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා අද මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දැක් වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ORH-5JpVGYw