ඖෂධ සමාගම් සමග වෙන වෙන හොර සාකච්ඡා බෑ

සීතා අරඹපොළ - සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීයෙකු ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් ඖෂධ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරබපොළ මහත්මිය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/edeSSnnxT8w