වංචා කරපු අමාත්‍යංශ ලේකම් පිලිබද සංජීව ධම්මික කරන ලද ප්‍රකාශය

සංජීව ධම්මික පෙරේරා බාල ඉන්ධන ගෙන්වීම පිළිබඳ මාධ්‍ය වෙත තම අදහස් දැක්වූ සංජීව ධම්මික පෙරේරා මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/NTloXd7qN2k