මම බයේ පැනලා දුවන්නේ නෑ මට ගැහුවොත් මාත් ගහනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් තම අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා දැක්වූ අදහස් . මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/QOZ_pG55LcA