වත්මන් ජනපති රටේ ඉදිරිය වෙනුවෙන් අවශ්‍යයි.

සමන් තිලකබණ්ඩාර - ශ්‍රී ලංකා රයිට් වින්ග් සංවිධානය කොළඹ ජානකී හෝටලයේදී පැවැති ශ්‍රී ලංකා රයිට් වින්ග් සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු සමන් තිලකබණ්ඩාර Ranil For 24 මාධ්‍ය හමුවේදී දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/zibV2pqrPZY