නරේන්ද්‍ර මැතිතුමා, ඔයාගෙ කලිසම ගලවනවා ඔතන ඉන්න නිලධාරින් – 2024.03.16

සංජීව ධම්මික ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කොළඹට කිරි ගමට කැකිරි න්‍යාය තාමත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේවයේ සමබරතාවයක් නෑ ජනතාව හූරන් කනවා. අපිට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා මේ වසරෙත් දැවැන්ත වෙනසක් කරන්න හදනවා කියලා. මේ නිලධාරීන්ට දඬුවම් පමුණුවන්න කවුරුත් නැද්ද? ඒ ගණිතමය ඉලක්කම් ඒගොල්ලොන්ගේ නිර්මාණය කිරීමක්ද? ඒ නිසා මේක බරපතල වරදක්. මේ නිලධාරීන් ගැන...