ප්‍රසන්න රණතුංගට හොර ඔප්පු චෝදනා

රංජීවී ද සිල්වා මෙන්විය -මගෙන් රටට සංවිධානයේ සාමාජික පෙරේරා මාවතේ පාර උඩ ගේට්ටුවක් දැමීමට යාම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ රංජීවී ද සිල්වා මගෙන් රටට සංවිධානයේ සාමාජික වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/JjDbjpDIdGI