ලංකා ඉන්දියා ”ත්‍රිකුණාමල සංවර්ධන සැලැස්ම එළිදකී”

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මෙන් දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් මඟින් නැගෙනහිර පළාත පූර්ණ සංවර්ධනයකට ලක් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ත්‍රිකුණාමල මුලික සංවර්ධනය සාකච්ඡාවේ දී ප්‍රකාශ කරන ලදි වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/wkgEN-OPqdM