ජනපතිට යකා නගී! තැපැල්පති ට ඉල්ලා අස්වෙන්න කියන්න! මට වහා මේ ගොඩනැගිල්ල ඕන!

ජනපති රනිල්ගේ නුවරඑළියේ සංචාරය මාධ්‍ය වෙත නුවරඑළියේ අලුත් ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් තම අදහස් දැක් වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/KkwEdhBor0s