පාර්ලිමේන්තු විසදුමක් අපිට එපා මෙච්චර කල් එයාලට අවස්ථාව දුන්නා

විරෝධතාකරුවන්ගේ අදහස් අරගලය සම්බන්ධයෙන් අප වෙබ් නිව්ස් කණ්ඩායම සමඟ කතාබහට එක්වූ විරෝධතාදක්වන්නන් අතරින් මහත්මියක් කියා සිටියේ විසදුමක් සෙවීමේදී පාර්ලිමේන්තුව තුලින් එන විසඳුමක් තමන් ප්‍රතිකේෂ්ප කරන අතර මෙයට විසඳුම් සෙවිය යුත්තේ ජනතාවම යන්නයි. එම මහත්මිය දැක්වූ අදහස් ඇතුලත් සම්පූර්ණ වීඩියෝව >>>>>>