මේ ක්‍රමය තුළ ආර්ථික යුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ.

රාහුල සේනානායක - සිවිල් ක්‍රියාකාරී රටකට ආර්ථික යුක්තියක් අවශ්‍ය ඇයිද යන්න පිළිබඳව WebNews වෙත අදහස් දැක්වු රාහුල සේනානායක- සිවිල් ක්‍රියාකාරී වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ARexI1dplSA